اتصالات فشار قوی

اﺗﺼﺎﻻت ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻮرج ﯾﺎ آﻫﻨﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ شکل  اﺗﺼﺎل دﻧﺪه ایی و ﺟﻮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ می ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻓﻮﻻد و آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﺧﺎص ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.و در دو نوع فولادی و استنلس استیل ارایه میگردد .اﺗﺼﺎﻻت ﻓﺸﺎر ﻗﻮی در ﮐﻼس ﻫﺎی 2000 تا 9000 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .

شرکت بازرگانی کارن تجهیز راسا ارایه دهنده ی انواع اتصالات فشار قویی می باشد و آماده ی خدمات رسانی به شما مشتریان و متقاضیان محترم می باشد.

اتصالات فشار قویی گونه ای از اتصالات هستند که در تمامی صنایع بزرگ کشور به کار میروند .  صنایعی که بیشترین استفاده را از این اتصالات دارند به شرح زیر می باشند :

 • ﺻﻨﺎﯾﻊ آب
 • ﺻﻨﺎﯾﻊ  ﻧﻔﺖ
 • ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﺎز
 • ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
 • ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ
 • ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺎﺿﻼب
 • ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ پس لازم به ذکر است که از این محصول بعضا در صنایع پتروشیمی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کاربرد اتصالات فشار قویی

این اتصالات جهت متصل کردن لوله هایی با فشار بالا به یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرند . این اتصالات دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ و دوام ﺑﺎﻻیی نیز هستند.از اﯾﻦ  رو اﺗﺼﺎﻻت ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. این محصول در واﻗﻊ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﺗﺼﺎﻻت ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﺼﺎﻻت دﯾﮕﺮ؛  دارای ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ شما مشتریان و متقاضیان محترم بتوانید بر اساس کار و زمینه ایی که در آن مشغول هستید بهترین نوع اتصال را برگزینید . در ادامه انواع مختلف اتصالات بصورت کامل شرح داده میشود .  

مزایای اتصالات فشار قویی

 • از بارز ترین مزیت های این اتصالات فشار قویی ؛میتوان به ﻧﺼﺐ آﺳﺎن و ﻧﺒﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎری  آن ها اﺷﺎره ﮐﺮد.
 • ﮐﺎرﺑﺮد اﺗﺼﺎﻻت ﻓﺸﺎر ﻗﻮی در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ

انواع اتصالات فشار قویی

 • زاﻧﻮﯾﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی : این نوع اتصالات ﺑﺮای زاوﯾﻪ دادن ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ مورد استفاده قرار میگیرند .
 • ﺳﻪ راﻫﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی : همانطور که از نام آن آشکار است ؛ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺳﻪ ﻟﻮﻟﻪ مورد استفاده قرار میگیرند .
 • ﭼﭙﻘﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی : این نوع اتصالات ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ ی ﻧﺮ و ﻣﺎده از دو ﺳﻤﺖ مورد استفاده قرار میگیرند و زاوﯾﻪ ﻧﻮد درﺟﻪ ایی دارند .
 • ﻣﻐﺰی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی : این نوع اتصالات  ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دو دﻧﺪه مورد استفاده قرار میگیرند .
 • ﺑﻮﺷﻦ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی : این نوع اتصالات  اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را به شما مشتریان و متقاضیان محترم خواهد داد .
 • ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮﻻدی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺳﺎﮐﺖ و دنده ایی : این نوع اتصالات ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﯾﺰ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی مورد استفاده قرار میگیرند .
 • ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره ﻓﺸﺎر ﻗﻮی دﻫﻨﺪه ای : این نوع اتصالات ﺑﺮای اﺗﺼﺎل راﺣﺖ و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ مورد استفاده قرار میگیرند .
 • ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺳﺎﮐﺖ : این نوع اتصالات ﺑﺮای اﺗﺼﺎل راﺣﺖ و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ مورد استفاده قرار میگیرند .
 • ﺳﻮک وﻟﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی
 • ﺗﺮدوﻟﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی
 • ﻧﯿﭙﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی
 • ﻓﻠﻨﺠﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی
 • اﺗﺼﺎﻻت ﻓﺸﺎر ﻗﻮی دﻧﺪه ای
 • اﺗﺼﺎﻻت ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺳﺎﮐﺖ

اﺗﺼﺎﻻت ﻓﺸﺎر ﻗﻮیی ﻓﻮﻻدی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺖ  به موارد زیر تقسیم بندی میشود :

 • ﺑﻮﺷﻦ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی
 • ﻣﻐﺰی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﻓﻮﻻدی
 • ﭼﭙﻘﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﻓﻮﻻدی
 • ﺳﻪ راه ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﻓﻮﻻدی
 • زاﻧﻮ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﻓﻮﻻدی ﺗﺮدوﻟﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی
 • ﺳﻮﮐﻮﻟﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﻓﻮﻻدی
 • ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﻓﻮﻻدی
 • ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﻓﻮﻻدی
 • ﻓﻮﻻدی ﻧﯿﭙﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﻓﻮﻻدی
 • ﻓﻮﻻدی

اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی

 1. اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ     
 2. اﺗﺼﺎﻻت ﻓﺸﺎر ﻗﻮی اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻮژن     
 3. اﺗﺼﺎﻻت ﭘﯿﭽﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی     
 4. اﺗﺼﺎﻻت ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺗﺰرﯾﻘﯽ     
 5. اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﻨﺠﯽ     
 • اتصالات جوشی

اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﺼﺎﻻت ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﺮای لوله ها میباشد . اتصالات جوشی اگر از جنس خود لوله تولید شوند ؛مقاومت بسیار بیشتری را از خود نشان خواهند داد .

اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺗﺼﺎل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ : 

 • اﺗﺼﺎﻻت ﻟﺐ ﺟﻮش
 • اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻮﮐﺖ وﻟﺪ
 • اﺗﺼﺎﻻت رزوه ایی

ﻣﺰاﯾﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﺐ ﺟﻮش

 • ﺟﻮش دادن اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ باعث ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ از ﻧﺸﺖ اﺳﺖ.
 • ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻠﺰی ﺑﯿﻦ اﺗﺼﺎﻻت و ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﮐﺸﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﯿﮕﺮدد.
 • ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮد
 • اﺗﺼﺎﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻮژن ﻓﺸﺎر ﻗﻮی

اﺗﺼﺎﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻮژن ؛ از ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﺼﺎﻻت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

این نوع اتصالات در اندازه های مختلفی تولید و توزیع میشوند .

پیشنهاد شرکت بازرگانی کارن تجهیز راسا برای خطوط پر ریسک ؛ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻮژن میباشد .

معایب اﺗﺼﺎﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻮژن

 • وارداﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 • ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی دارند
 • اﺗﺼﺎﻻت ﭘﯿﭽﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی

اتصالات پیجی نسبت به اتصالات دیگر فشار کمتری را میتوانند متحمل شوند ؛ به همین دلیل کمتر از دو اتصال بالا مورد استفاده قرار میگیرند .

اندازه ی این اتصالات بیشتر بین ۱ تا ۱۰ میلی متر است و اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻟﻮﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف آﺑﯿﺎری زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﺎت ﺑﮑﺎر ﺑﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد.

پیشنهاد شرکت بازرگانی کارن تجهیز راسا  این است که اﺗﺼﺎﻻت ﭘﯿﭽﯽ در ﺧﻄﻮط ﭘﺮﻓﺸﺎر و ﺣﺴﺎس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .

 • اﺗﺼﺎﻻت ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی

اﺗﺼﺎﻻت ﺗﺰرﯾﻘﯽ فشار قویی ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

این اتصالات دارای ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷند.

پیشنهاد شرکت بازرگانی کارن تجهیز راسا  این است که  اﺗﺼﺎﻻت ﺗﺰرﯾﻘﯽ در ﺧﻄﻮط ﻓﺸﺎر ﻗﻮی و ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻫﯿﺞ وﺟﻪ استفاده نشوند .

 • اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﻨﺠﯽ

اﺗﺼﺎل ﻓﻠﻨﺠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﺳﺮ اﺗﺼﺎل ﯾﮏ ﻓﻠﻨﺞ ﺑﻪ روش ﺟﻮﺷﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ واﺷﺮی ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد و رﯾﻨﮕﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.