اتصالات جوشی

اتصالات جوشی یکی از متداول ترین اتصالات در صنعت لوله کشی میباشد . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮﺷﯽ این محصول  آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻃﺮاﺣﯽ اشکال ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﯽ دﻫﺪ . از ﻣﺰاﯾﺎی اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. یکی از نکات قابل توجه در طراحی این محصولات این است که  ﻓﻀﺎی ﮐﻤﺘﺮی را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﻓﺸﺮده ﺗﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ؛ در نتیجه به صراحت میتوان گفت قابل اطمینان هستند .

جنس اتصالات جوش از فولاد یک تکه است به همین دلیل ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد نخواهند کرد . برای متصل کردن اتصالات فلزی به یک دیگر یا به یک لوله ی  فولادی مجزا ؛ میتوانید از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻪ روش ﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﺟﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﺗﺼﺎل ﺟﻮﺷﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎز ﻫﺎی ﺑﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ و اﮐﺴﯽ اﺳﺘﯿﻠﻦ استفاده نمایید. اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از جمله اﺗﺼﺎﻻت جوشی که اﺗﺼﺎﻻت رزوه ای و اﺗﺼﺎل ﻓﻠﻨﺠﯽ که از انواع اتصالات جوشی میباشند؛ امکان پذیر می شود. کشور عزیزمان ایران ؛ یکی از برترین تولید کنندگان اتصالات جوشی  با نشان استاندارد میباشد .

اتصالات جوشی در صنایع زیر کاربرد دارد :

 • صنایعی که در آن از مواد شیمیایی فرار استفاده می شود .
 • ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن سازی
 • آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
 • ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻧﺮژی
 • ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
 • ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
 • ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪ
 • ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
 • ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
 • ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ و ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
 • ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ و ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺎغی
 • ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ

 

شرکت بازرگانی کارن تجهیز راسا ارایه دهنده ی انواع اتصالات جوشی در جنس های :

 • اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ
 • ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﯿﻞ
 • ﻧﯿﭙﻞ
 • ﺑﻮﺷﻦ

 می باشد.

شرکت بازرگانی کارن تجهیز راسا با تدوین این مقاله ؛ قصد دارد شما را با اتصالات جوشی به طور کامل آشنا سازد و مزایای این اتصالات را به طور کامل بیان کند .

اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ:  

 • اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی
 • اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ اﺳﺘﯿﻞ
 • اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ درزدار
 • اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ ﻣﺎﻧﯿﺴﻤﺎن
 • اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی

 

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ

اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی تولید میگردند .

برای تولید محصولات با کیفیت استفاده از مواد اولیه ی با کیفیت الزامی میباشد .

ابتدا مواد اولیه بصورت طولی برش میخورد که اماده ی تبدیل انها به انواع اتصالات جوشی شود .

 برای مثال برای  اﯾﺠﺎد ﺷﮑﻞ زاﻧﻮﯾﯽ و اﺗﺼﺎل ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از قالب های مخصوص استفاده میگردد سپس شکل لوله برش میخورد و با استفاده از حرارت بالا به شکل زانویی در می آید .

اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ به سه نوع اصلی تقسیم بندی میشوند :

اﺗﺼﺎﻻت ﻟﺐ ﺟﻮش 

اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻮﮐﺖ وﻟﺪ

ﺗﺼﺎﻻت رزوه ای

مزایای استفاده از اتصالات جوشی :

 • مقاومت بسیار بالای لوله ها :

به دلیل تحمل فشار بالایی که این اتصالات دارا هستند ؛مقاومت بسیار بالایی در صورت بروز اتفاقات و مشکلات نا خواسته دارند . در واقع می توان گفت این نوع اتصالات نقطه ی قوت بالایی را دارا هستند .

 • تحمل پیچیدگی بالا :

از آنجا که لوله های فولادی در بعضی از اتصالات دچار پیچیدگی بسیاری می شوند ؛ این نوع اتصالات یکی از روش های رایج کاهش پیچیدگی و فشاره وارده بر اتصالات پیچیده ی فولادی می باشند .

 • قابلیت اطمینان بالا :

در صنایع مختلف ؛ در صورت از هم گسستن برخی اتصالات باعث آسیب جدی به پروژه می شوند و خرابی بزرگی را بوجود می آورند . به صراحت می توان گفت اتصالات جوشی یک انتخاب ساده و مطمئن برای پروژه های حساس شما می باشند .

 • ساختاری ظریف و زیبا :

اگربه جای استفاده از اتصالات جوشی ؛ از اتصالات دیگری استفاده نمایید ممکن است ظاهری ضمخت و ناهمگن را به اتصالات شما بدهد . اما اتصالات جوشی به گونه ایی ساخته و طراحی می شوند که  به ساختار اتصالات شما نمایی زیبا و ظریف میدهند . اگر شما از اتصالات جوشی استفاده نمایید اتصالاتی همگن و یک دست خواهید داشت .

 • ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻘﯽ :

اتصالات فلزی بسیار یک دست و همگن می باشند و مانع نفوذ اکسیژن به هوای بیرون می شوند .

در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺳﯿﺎل ﺟﺎری داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎﻻت آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ .

 • تعمیر آسان اتصالات آسیب دیده :

اگر اتصالات شما دچار آسیب و خرابی شود ؛ از آنجا که اتصالات جوشی ساختار یک دست و منظمی به اتصالات شما داده اند ؛ شما میتوانید قسمت آسیب دیده را به آسانی شناسایی نمایید و اقدام به تعمیر آن کنید .

 • امکان اضافه یا کم کردن قطعات و اتصالات جدید  و قدیمی :

اتصالات فلزی ؛ساختاری همگن دارند و این امکان را به شما میدهند که به آسانی بتوانید قطعه ی جدیدی را اضافه کنید یا یک قطعه ی قدیمی را از بیت اتصالات جدا کنید .

 • صرفه جوی در هزینه :

شما میتوانید به جای استفاده از چندین اتصال مختلف ؛ از یک اتصال جوشی استفاده کنید که این مسیله بسیار مرقوم به صرفه میباشد و از هزینه های اضافی شما کاسته میشود .

 • کاهش وزن فلزات :

به جای استفاده از چندین فلز ؛ شما از یک اتصال جوشی استفاده میکنید که وزن نهایی کمتر میشود و اتصالات سبک تری خواهید داشت .